Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van webwinkel Leuk & Landelijk

 

Bij bestellingen via de webwinkel van Leuk & Landelijk gelden de volgende Algemene Voorwaarden:

Algemeen

​Leuk & Landelijk

Postadres/ afhaaladres op afspraak :

J.C.Beetslaan 83 ( achter het woonhuis)

2131 AJ Hoofddorp


Mob:          0642017319
Email:        info@leukenlandelijk.nl


Definitie

Leuk & Landelijk is een online winkel in brocante, serviesdelen en meubels, welke te bezoeken is via de website www.leukenlandelijk.nl.

Artikel 1 Toepasselijkheid


1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die Leuk & Landelijk aanbiedt op de website, hierna te noemen “aanbiedingen” en op alle via de website geplaatste bestellingen, hierna te noemen “overeenkomsten” voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2
Daar Leuk & Landelijk met name Brocante (oude) artikelen verkoopt vertonen veel van deze artikelen in de webwinkel van Leuk & Landelijk  normale of doorleefde gebruikssporen. Op deze artikelen of goederen wordt geen garantie gegeven.

1.3
Zover er sprake is van houtworm gaatjes zijn deze artikelen 2 maal behandeld tegen houtworm.
Koper heeft zijn verantwoordelijkheid m.b.t. het plaatsen, ophangen en gebruiken van geleverde artikelen. Leuk & Landelijk is echter niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolg schade die afnemer, koper of een derde ter zake van de producten mocht lijden.

1.4
Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door Leuk & Landelijk is ingestemd.

1.5
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de winkel en internetsite, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leuk & Landelijk een overeenkomst aangaat.

1.6
Indien Leuk & Landelijk niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leuk & Landelijk  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

1.7

Leuk & Landelijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8
Door het gebruik van de internetsite van Leuk & Landelijk en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die kunnen worden verwacht en staan vermeld op de internet site.

Artikel 2 Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van Leuk & Landelijk zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2
Leuk & Landelijk kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Alle door Leuk & Landelijk aangeboden artikelen, op de foto’s van de website, zijn altijd exclusief de meegetoonde “decoratie artikelen“. Tenzij duidelijk anders vermeld.

2.3
Leuk & Landelijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.4
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en Leuk & Landelijk komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Leuk & Landelijk gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.

2.5
Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Leuk & Landelijk garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.6
Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dan dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar: info@leukenlandelijk.nl

Artikel 3 Bestellingen

3.1
Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verzonden.

3.2
De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.3
Ondanks dat Leuk & Landelijk de site up-to-date houdt kan het voor komen dat een artikel net gereserveerd of verkocht is. In dat geval neemt Leuk & Landelijk zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief.

3.4
Leuk & Landelijk is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.o.v. de reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 4 Prijzen en Betalingen

4.1
Alle door Leuk & Landelijk vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten binnen Nederland staat op de internetsite vermeld en worden van tevoren aan de Klant kenbaar gemaakt.

4.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.4
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
A) Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op bankrekening NL79INGB00077725424 ten name van M.E.Regterschot-Kreugel  in Hoofddorp   

B) Betaling contant of per PIN bij het afhaaladres van Leuk & Landelijk aan de Stationsweg 68 i  Hoofddorp, dit alleen op afspraak.


4.5
Overeenkomsten waarvoor de verschuldigde betaling 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 5 Levering

5.1
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
A) Bij betaling vooraf verstuurt Leuk & Landelijk de bestelde artikelen in de regel binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.
B) Indien Klant er voor kiest om de artikelen af te halen in de winkel, dienen deze afgehaald en betaald te worden binnen 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.2
Leuk & Landelijk verstuurt alleen onbreekbare artikelen die door Post NL als briefpost of als pakketpost verstuurd kunnen worden. Grotere artikelen, zoals kastjes en tafels, dient men zelf op te halen, dit na overleg.
Indien de Klant er toch voor kiest een breekbaar/fragiel artikel als briefpost, pakketpost via Post NL te laten versturen, is dat volledig voor risico van de Klant en kan Leuk & Landelijk niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade van welke aard dan ook.

5.3
Indien onverhoopt een artikel dat door de Klant wordt besteld niet (meer) op voorraad of net verkocht blijkt te zijn, zal dit direct aan de Klant worden gemeld en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

5.4
Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5
Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet bij eventuele volgende bezorgpogingen en niet reageert op een eventueel berichtje de bestelling in het depot van de betreffende Pakket- of Koeriersdienst op te halen, komt de bestelling terug naar Leuk & Landelijk.
Leuk & Landelijk neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden. Kosten voor het (eventueel) opnieuw verzenden, zijn voor rekening van de koper.

5.6
Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van Post NL van toepassing. http://www.postnl.nl/voorthuis/brief-versturen/tarieven/pakketten/

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Leuk & Landelijk verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door Leuk & Landelijk aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Leuk & Landelijk zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en alleen na overleg geschieden.

Artikel 7 Ruilen en Herroepingrecht

7.1
De Klant is verplicht de artikelen bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde artikelen. Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Leuk & Landelijk daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven.

7.2
Indien de Klant een artikel,van een via de site gesloten overeenkomst, om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het artikel binnen 7 dagen na aflevering aan Leuk & Landelijk te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen in dezelfde staat zijn als wanneer deze Leuk & Landelijk hebben verlaten.

7.3
Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Leuk & Landelijk zorg voor terugbetaling van de koopsom binnen 10 dagen.

7.4
De kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1
Leuk & Landelijk is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Leuk & Landelijk. Leuk & Landelijk is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Artikel 9 Overmacht

9.1
In geval van overmacht is Leuk & Landelijk niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1
De gegevens die door de Klant worden verstrekt worden door Leuk & Landelijk vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
A).het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
B).opname in het klantenbestand van Leuk & Landelijk.

10.2
Leuk & Landelijk neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

10.3
Leuk & Landelijk verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Recht

11.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1
De winkel van Leuk & Landelijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54737184  
Het BTW-nummer is NL.132.71.322.B01

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief, als er nieuwtjes zijn bent u als eerste op de hoogte .

Aanmelden

Weetje !!!!

Wij proberen zoveel mogelijk verpakkingsmaterialen te hergebruiken

Welcome to the website. If you want to order something from abroad and it is difficult because of the shippingcosts ( which are not shown), please send me an email and everything will be fine :-)
We keep the right to change the shippingcosts when they are higher then acspected. ( we always contact before)

© 2016 - 2024 Leuk & Landelijk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel